สุโข พุทธานัง อุปปาโท สุขา สัทธัมมะเทสะนา สุขา
สังฆัสสะ สามัคคี สามัคคานัง ตะโป สุโข ทิวา
ตะปะติ อาทิจโจ รัตติง อาภาติ จันทิมา สันนัทโธ
ขัตติโย ตะปะติ ฌายี ตะปะติ พ๎ราห๎มะโณ อะถะ
สัพพะมะโหรัตติง พุทโธ ตะปะติ เตชะสา หิริโอตตัปปะ
สัมปันนา สุกกา ธัมมา สะมาหิตา สันโต สัปปุริสา โลเก
เทวาธัมมาติ วุจจะเร สันติปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา
อะวัญจะนา มาตาปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะปะติกกะมะ
สุวัณณะภูมิง คันต๎วานะ โสนุตตะรา มะหิทธิกา ปิสาเจ
นิททะมิต๎วานะ พ๎รัห๎มะชาลัง อาเทเสยยุง เอเต สัพเพ ยักขา ปะลายันตุ ฯ

อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , จิรัง รักขันตุ “ สาสะนัง ”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , จิรัง รักขันตุ “ ปาณิโน ”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , จิรัง รักขันตุ “ โนสะทา ”
อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา
ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ , โสตถิง คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ

พระคาถา นะ โม เม
นะโม เม พุทธะ เตชัสสา ระตะนะตะยะ ธัมมิกา
เตชะ ประสิทธิ ปะสี เทวา นารา ยะปะระเมสุรา
สิทธิ พรัหมา จะ อินทา จะ จะตุโลกา คัมภี รักขะกา
สะมุทา ภูตุง คังคา จะ สะหรัมพะ ชัยยะ ประสิทธิ ภะวันตุ เต
ชัยยะ ชัยยะ ธ ระณิ ธ ระณี อุทะธิ อุทะธี นะ ทิ นะ ที
ชัยยะ ชัยยะ คะคน ละตน ละนิสัย
นิรัย สัยเสน นะ เมรุราช ชะพล น ระชี
ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสมภี นาเคน ทะนาคี ปีศาจ จะ ภูตะ กาลี
ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตา โรคี
ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุทาทานะมุขะชา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขะสาตรา
ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทินา คะกุละคัณฐก
ชัยยะ ชัยยะ คัชชะคน นะตุรง สุกะระภุชง สีหะ พะยัคฆะ ทีปา
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะมุขายาตา ชิตะ ชิตะ เสนนารี ปุนะสุทธิ นระดี
ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี
ชัยยะ ชัยยะ ธระณี ตะเล สะทา สุชัยยา
ชัยยะ ชัยยะ ธระณี สานติน สะทา
ชัยยะ ชัยยะ มังกะราช รัญญา ภะวัคเค
ชัยยะ ชัยยะ วะรุณณะยักเข
ชัยยะ ชัยยะ รักขะเส สุระภุชะเตชา
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมเมณ ทะคะณา
ชัยยะ ชัยยะ ราชา ธิราช สาชะชัย
ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง
ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตา ปัจเจกะพุทธะสาวัง
ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุโร หะโร หะริน เทวา
ชัยยะ ชัยยะ พรัหมา สุรักโข
ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิ
อินโท จะ เวนะเตยโย จะ กุเวโร วะรุโณ ปิ จะ
อัคคิ วาโย จะ ปาชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฏะโก
อัฏฐาระสะ มะหาเทวา สิทธิตา ปะสะอาทะโย
อิสิโน สาวะกา สัพพา ชัยยะ ราโม ภะวันตุ เต
ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ ทะสะปาโล จะ ชัยยะ กัง
เอเตนะ ชัยยะ เต เชนะ ชัยยะ โสตถี ภะวันตุ เต
เอเตนะ พุทธะ เต เชนะ โหตุ เต ชัยยะ มังคะลัง

ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา พ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา อินทะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา เทวะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมันเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา สุปัณณะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา นาคะคะณา มะเหสิโน ฯ
ชัยโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ
ปาปิมะโต ปะราชะโย อุคโฆสะยัม โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา
ชัยยะ ตะทา สะพ๎รัห๎มะคะณา มะเหสิโน ฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักกะยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโน สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ ละภัณตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน
อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิญาติภิ
สุณันตุ โภนโต เย เทวา อัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา
ฑีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพพะทา
รักขันตุ สัพพะสัตตานัง รักขันตุ ชินะสาสะนัง
ยา กาจิ ปัตถะนา เตสัง สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา
ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสา วะราหะกา
โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา
กายาสุขัง จิตตะสุขัง อะระหันตุ ยะถาระหัง
(อิติ จุลละ ชัยยะ ปะกะระณัง สะมันตัง นิฏฐิตังฯ)

ที่มา. บทสวดจุลลไชยยปกรณ์ (แบบที่ ๑)
http://www.watpamahachai.net/watpamahachai-60.htm