หนึ่งล้านบาทแรก ในชีวิต

ผมจะมีเงินเก็บ 1 ล้านบาท ก่อนอายุ 40